Zasady realizacji pojedynczych transakcji płatniczych


ZASADY REALIZACJI POJEDYNCZYCH TRANSAKCJI PŁATNICZYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁAŃCUCIE

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1.

Postanowienia Zasad określają warunki i tryb realizacji transakcji płatniczych Zleceniodawców nie posiadających w Banku rachunku bankowego.

§ 2.

Użyte w Zasadach określenia oznaczają: 

1) Bank - Bank Spółdzielczy w Łańcucie z siedzibą w Łańcucie, ul. Mickiewicza 4, 37-100 Łańcut, e-mail: kontakt@bslancut.pl, którego dokumentacja jest przechowywana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000093988, NIP 815-00-03-027;

2) Bank Zleceniodawcy - Bank, który przyjmuje od Zleceniodawcy zlecenie płatnicze i dokonuje wystawienia transakcji płatniczej;

3) dzień roboczy - dzień, w którym Bank lub bank odbiorcy prowadzi działalność wymaganą do wykonania pojedynczej transakcji płatniczej;

4) płatnik - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną o ile posiada zdolność prawną składająca dyspozycję zlecenia płatniczego;

5) NRB - Numer Rachunku Bankowego - polski standard określający sposób numeracji rachunków bankowych;

6) odbiorca - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną o ile posiada zdolność prawną, będąca odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot transakcji płatniczej;

7) Taryfa opłat - obowiązująca w Banku „Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łańcucie".

8) pojedyncza transakcja płatnicza - zainicjowana przez nadawcę wpłata lub transfer środków pieniężnych nieobjęta umową rachunku bankowego;

9) transakcja płatnicza - zainicjonowana przez Zleceniodawcę wpłata gotówkowa lub transfer środków pieniężnych;

10) zlecenie płatnicze - oświadczenie płatnika zawierającego polecenie wykonania transakcji płatniczej, złożone przez zleceniodawcę;

11) zleceniodawca - osoba fizyczna składająca dyspozycję zlecenia płatniczego;

Rozdział 2. Realizacja pojedynczej transakcji płatniczej

§ 3.

1. Bank realizuje zlecenia płatnicze na podstawie dyspozycji zleceniodawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami obowiązującymi w Banku.

2. Bank, w ramach pojedynczej transakcji płatniczej przeprowadza rozliczenia pieniężne w PLN w formie gotówkowej, poprzez przyjęcie wpłaty gotówki i przekazanie jej na wskazany rachunek odbiorcy w Banku lub innym banku krajowym.

3. Złożenie zlecenia wpłaty gotówkowej może być dokonywane poprzez:

1) wypełnienie formularza wpłaty przez zleceniodawcę,

2) złożenie przez zleceniodawcę wystawionego przez odbiorcę dokumentu,

3) wydrukowanie formularza wpłaty przez pracownika Banku na podstawie informacji przekazanych przez zleceniodawcę (tj. numeru i nazwy odbiorcy, kwoty wpłaty, danych wpłacającego, tytułu wpłaty) i zaakceptowanego przez zleceniodawcę przez złożenie podpisu.

4. Każde zlecenie płatnicze w ramach pojedynczej transakcji płatniczej składane w Banku, aby zostało prawidłowo wykonane wymaga podania nazwy zleceniodawcy, kwoty, numeru NRB, nazwy odbiorcy, tytułu płatności.

5. Transakcję uważa się za autoryzowaną w momencie przekazania przez zleceniodawcę gotówki na pokrycie zlecenia wraz z prowizją oraz potwierdzenia przyjęcia przez Bank.

6. Zlecenie płatnicze uznaje się za wykonane na rzecz właściwego odbiorcy jeżeli zostało wykonane zgodnie z unikatowym identyfikatorem bez względu na dostarczone przez nadawcę inne informacje dodatkowe.

7. Potwierdzeniem realizacji przez Bank zlecenia płatniczego jest dokument złożony przez zleceniodawcę lub wydruk z pojedynczej transakcji płatniczej potwierdzony stemplem memoriałowo-kasowym Banku.

8. Bank ma prawo odmówić wykonania zlecenia płatniczego, jeżeli:

1) zleceniodawca nie podał w zleceniu płatniczym niezbędnych danych do jego realizacji lub dane są sprzeczne bądź niepełne;

2) wykonanie zlecenia płatniczego będzie pozostawało w sprzeczności z przepisami prawa, porozumieniami międzynarodowymi lub umowami międzybankowymi.

9. W przypadku odmowy wykonania zlecenia płatniczego zleceniodawca ma możliwość sprostowania zidentyfikowanych przez Bank błędów poprzez ponowne złożenie poprawnego zlecenia płatniczego.

10. Bank może wstrzymać wykonanie zlecenia płatniczego w przypadku awarii systemu informatycznego lub telekomunikacyjnego uniemożliwiającej dostęp do zapisów księgowych i bieżącej obsługi rachunku bankowego.

11. Bank zobowiązuje się do uznania rachunku odbiorcy kwotą pojedynczej transakcji płatniczej nie później niż do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu zlecenia płatniczego.

12. Zlecenia wpłaty gotówkowej na rachunki prowadzone w Banku dokonane w placówkach Banku są udostępniane na rachunkach niezwłocznie po dokonaniu wpłaty.

13. Bank nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie pojedynczej transakcji płatniczej spowodowane:

1) siłą wyższą;

2) działaniem lub zaniechaniem wynikającym z innych przepisów prawa;

3) niewłaściwym wypełnieniem dyspozycji przez nadawcę poprzez podanie nieprawidłowego NRB bez względu na dostarczone przez zleceniodawcę inne informacje dodatkowe.

14. Oprócz przypadków , o których mowa w ust. 13, Bank w stosunku do transakcji nieautoryzowanych nie ponosi odpowiedzialności również gdy:

1) upłynie ustawowy 13-miesięczny termin zgłoszenia niewykonanej lub nieprawidłowo wykonanej transakcji;

2) rachunek odbiorcy zostanie uznany zgodnie z postanowieniem § 3 ust. 11 i 12

Rozdział 3. Reklamacje

§ 4.

1. Płatnik ma prawo do składania reklamacji, jeżeli stwierdzi, że zlecenie płatnicze nie zostało wykonane zgodnie z dyspozycją.

2. Reklamacja związana z brakiem wpływu na rachunek beneficjenta nie może być złożona przed upływem terminu określonego w § 3 ust. 11 i 12.

3. Płatnikowi przysługuje roszczenie o zwrot opłat i odsetek, którymi płatnik obciążony został w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania pojedynczej transakcji płatniczej. W przypadku, gdy powyższe nie pokryje szkody, płatnikowi przysługuje odszkodowanie uzupełniające na zasadach ogólnych.

4. Opłaty, odsetki oraz odszkodowanie uzupełniające, o których mowa powyżej wypłaca się jedynie na pisemny wniosek płatnika składającego reklamację.

5. W przypadku niewykonania pojedynczej transakcji płatniczej, Bank obowiązany jest postawić do dyspozycji płatnika, na jego wniosek, bez zbędnej zwłoki, kwotę zlecenia płatniczego powiększoną o opłaty związane z wykonaniem zlecenia, jeżeli po przyjęciu zlecenia płatniczego przez Bank odpowiednia kwota nie wpłynęła na rachunek odbiorcy. Bank zwolniony jest z powyższego obowiązku, jeżeli kwotą objętą zleceniem płatniczym został wcześniej uznany rachunek odbiorcy.

6. Odpowiedzialność Banku w wykonaniu przelewów za nienależyte wykonanie lub niewykonanie zlecenia płatniczego, określona w ust. 3 i 5 jest wyłączona w przypadku zastosowania przez Bank przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

7. Niezgłoszenie reklamacji w terminie 13 miesięcy od dnia, w którym pojedyncza transakcja płatnicza miała być wykonana powoduje wygaśnięcie roszczeń nadawcy.

Postanowienia końcowe

§ 5.

1. Bank zapewnia płatnikowi/zleceniodawcy zachowanie tajemnicy bankowej w zakresie określonym w ustawie Prawo bankowe.

2. Za czynności związane z realizacją zleceń płatniczych, Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą w dacie dokonania czynności objętej opłatą lub prowizją „Taryfą opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łańcucie".

3. Organem sprawującym nadzór nad Bankiem jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo bankowe, ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych, ustawy o usługach płatniczych ustawy Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące właściwe przepisy prawa.


Zarząd
Banku Spółdzielczego w Łańcucie

Obowiązuje od dnia 24 października 2012 r. 

 


Copyright © Bank Spółdzielczy w Łańcucie | 2015-2018

strony internetowe rzeszów