Zasady reklamacji


Tryb i zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Klientów

 

Klient Banku Spółdzielczego w Łańcucie ma prawo złożenia reklamacji dotyczących jakości i standardów obsługi oraz sposobu realizacji usług przez Bank. Rozpatrywanie reklamacji Klientów odbywa się zgodnie z Ustawą o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego.

1. Miejsce i forma złożenia reklamacji

Klient Banku może złożyć reklamację w każdej Placówce Banku, osobiście lub przez pełnomocnika, ustnie lub pisemnie, za pośrednictwem poczty, posłańca, faksu lub poczty elektronicznej na adres email kontakt@bslancut.pl.
Złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy jej rzetelne rozpatrzenie.
 

2. Termin rozpatrzenia reklamacji

Bank udzieli odpowiedzi na reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, Bank w informacji przekazywanej Klientowi, który wystąpił z reklamacją:
- wyjaśnia przyczynę opóźnienia,
- wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,
- określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania 
  reklamacji.

3. Formy odpowiedzi na reklamacje

Bank poinformuje Klienta o rozpatrzeniu reklamacji w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Na wniosek Klienta Banku odpowiedź na reklamację może być dostarczona pocztą elektroniczną.

4. Odwołanie od decyzji Banku

W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji, Klient ma możliwość:
1. odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi – do Zarządu Banku;
2. wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego;
3. wystąpienia z powództwem przeciwko Bankowi Spółdzielczemu w Łańcucie do Sądu Rejonowego w Łańcucie lub Sądu Okręgowego w 
    Rzeszowie w zależności od wartości dochodzonego roszczenia.


Bank Spółdzielczy w Łańcucie podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego

 


Copyright © Bank Spółdzielczy w Łańcucie | 2015-2018

strony internetowe rzeszów