Tarcza Finansowa PFR – ważna informacja


Tarcza Finansowa PFR – ważna informacja
 

Poniżej ponownie publikujemy Komunikat dotyczący weryfikacji dokumentów potwierdzających umocowanie beneficjentów w ramach Tarczy PFR, uzupełniony o dodatkowy kanał dostarczania dokumentów poprzez system bankowości elektronicznej.

Do komunikatu dołączamy Instrukcję dokonania umocowania w bankowości elektronicznej dla Klientów, którzy wybiorą tę formę złożenia dokumentów.


Szanowni Klienci – beneficjenci subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR
 

Uprzejmie przypominamy, że Przedsiębiorcy, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju zobowiązani są do przedstawienia w terminie do 31 grudnia 2020 r., w celu weryfikacji przez Bank, dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy.

W przypadku, gdy Umowa została podpisana przez osobę umocowaną, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, dokumentami potwierdzającymi są:

  • informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub
  • wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


Natomiast w sytuacji, gdy Umowę podpisała osoba inna niż umocowana według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub firma posiada reprezentację wieloosobową, wymagane jest przedłożenie Pełnomocnictwa lub Oświadczenia.

W/w dokumenty tj. Pełnomocnictwo albo Oświadczenie, należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym elektronicznym lub poświadczyć podpisy notarialnie.

Należy pamiętać, że:

  1. Pełnomocnictwo musi być opatrzone datą nie późniejszą niż dzień złożenia wniosku o subwencję. W przypadku tej samej daty, o ważności pełnomocnictwa decyduje godzina notarialnego poświadczenia podpisów lub złożenia ostatniego z wymaganych podpisów kwalifikowanych. W razie braku wskazania godziny poświadczenia notarialnego pełnomocnictwo udzielone w dacie złożenia wniosku nie będzie mogło być zaakceptowane;
  2. Oświadczenie musi zostać wystawione po dacie złożenia wniosku o subwencję finansową, jeśli wcześniej nie udzielono pełnomocnictwa osobie wnioskującej. Oświadczenie podpisuje osoba lub osoby umocowane według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo pełnomocnik.


Zarówno Pełnomocnictwo jak i Oświadczenie należy przedłożyć wraz z aktualnym/pełnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dokumenty należy przedstawić w Banku za pośrednictwem jednego z niżej wymienionych kanałów:

  1. W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym można to zrobić:
  • za pośrednictwem bankowości elektronicznej wchodząc na dedykowany Wniosek (Umocowanie Beneficjenta),
  • na adres mailowy: kontakt@bslancut.pl
  1. W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) z podpisami notarialnie poświadczonymi należy:
  • złożyć dokumenty osobiście w placówce Banku,
  • przesłać je pocztą na adres: Bank Spółdzielczy w Łańcucie, ul. Mickiewicza 4, 37-100 Łańcut.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w Banku w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r.

W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją będzie wypowiedzenie Umowy przez Fundusz PFR.

UWAGA !!!!

Dla tych z Państwa, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i osobiście zawarli Umowę, Bank samodzielnie pobierze z bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wydruk potwierdzający umocowanie Beneficjenta oraz przedstawi go w bankowości elektronicznej we Wniosku Umocowanie do akceptacji Przedsiębiorcy. W tym przypadku Przedsiębiorcy nic nie muszą dostarczać do Banku. Wystarczy tylko, że zalogują się do swojej bankowości elektronicznej, wejdą na Wniosek Umocowanie i zatwierdzą przedstawione tam dane w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.

W załączeniu instrukcja składania wniosków za pośrednictwem bankowości elektronicznej:
Manual Wniosek Umocowanie BS Łańcut
Wzór oświadczenia


Copyright © Bank Spółdzielczy w Łańcucie

strony internetowe rzeszów