ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁAŃCUCIE

Z A W I A D O M I E N I E
Zarząd Banku Spółdzielczego w Łańcucie zawiadamia, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Łańcucie w dniu 10 czerwca 2015 roku (środa) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Kasyna Urzędniczego, ul. Kościuszki 2 w Łańcucie odbędzie się:

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁAŃCUCIE

W przypadku obecności Przedstawicieli nie przekraczającej 50% zgodnie z § 24 ust. 1 i 2 Statutu Banku Spółdzielczego w Łańcucie Zarząd zwołuje Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie w dniu 10 czerwca 2015 roku (środa) o godz. 11:30 w sali konferencyjnej Kasyna Urzędniczego przy ul. Kościuszki 2 w Łańcucie.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Łańcucie:

- roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta  
  wraz z raportem,
- sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,
- protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli,
- nowa treść Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łańcucie,
- Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych,

są do wglądu w siedzibie Banku Spółdzielczego w Łańcucie przy ul. Mickiewicza 4, pokój nr 14.

                                                                                                                                       ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO w ŁAŃCUCIE

 

 

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Łańcucie 10 czerwca 2015 r. (środa) , godz. 11:00
Porządek obrad:

- Otwarcie Zebrania i powitanie zaproszonych gości.
- Wybór Prezydium, tj. Przewodniczącego i Sekretarza obrad Zebrania.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Przyjęcie „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Łańcucie".
- Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
- Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
- Stwierdzenie prawomocności obrad.
- Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Łańcucie w 2014 r. wraz z kierunkami działania w roku 2015 oraz
  przedstawienie realizacji wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i wniosków z zebrań Grup Członkowskich.
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łańcucie z działalności w 2014 r.
- Przedstawienie opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku za rok 2014.
- Przedstawienie „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" przyjętych do stosowania w Banku Spółdzielczym w
  Łańcucie.
- Dyskusja nad złożonymi materiałami
- Podjęcie uchwał w sprawach:

    - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
    - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku,
    - udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2014 r.,
    - udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu za 2014 r.,
    - udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu za 2014 r.,
    - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Łańcucie za rok 2014,
    - ustalenia najwyższej sumy zobowiązań Banku,
    - podziału nadwyżki bilansowej - zysku netto za rok 2014,
    - przyjęcia kierunków działania Banku Spółdzielczego w Łańcucie na rok 2015,
    - przyjęcia „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych",
    - zatwierdzenia nowej treści „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łańcucie".

- Wystąpienie zaproszonych gości.
- Wolne wnioski.
- Dyskusja nad proponowanymi wnioskami.
- Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków.
- Zakończenie obrad.
 
 

Copyright © Bank Spółdzielczy w Łańcucie

strony internetowe rzeszów