Historia

                Historia banku sięga 1868 roku, jednak początek działalności Banku Spółdzielczego w Łańcucie datuje się na 4 sierpnia 1913 roku. Tego dnia Spółka Oszczędności i Pożyczek w Łańcucie została zawiadomiona o przyjęciu pod opiekę Patronatu Wydziału Krajowego. 10 lutego 1920 roku Spółka została zarejestrowana pod nazwą „Kasa Stefczyka Spółdzielnia z nieograniczoną odpowiedzialnością”.

                Wielki kryzys gospodarczy lat trzydziestych pogorszył sytuację ekonomiczną banków w kraju i wpłynął na zmniejszenie ich liczebności.
W okresie okupacji na terenach Generalnego Gubernatorstwa wprowadzono ograniczenie działalności spółdzielni i nadzór niemiecki nad nimi. Działalność Kasy odbywała się za zezwoleniem władz okupacyjnych.

                Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 marca 1943 roku przyjęto nowy statut i zmieniono nazwę na „Powszechny Bank Spółdzielczy im. dr Stefczyka z nieograniczoną odpowiedzialnością w Łańcucie”.

                26 maja 1950 roku podjęto uchwałę scalenia okolicznych Kas Stefczyka i Powszechnego Banku Spółdzielczego w Łańcucie w jedną Gminną Kasę Spółdzielczą w Łańcucie. 17 czerwca 1956 roku nastąpiła kolejna zmiana nazwy na „Kasa Spółdzielcza” i ostatecznie, 28 kwietnia 1962 roku Walne Zgromadzenie przyjęło nową nazwę - Bank Spółdzielczy w Łańcucie.

                W 1975 roku utworzony został Bank Gospodarki Żywnościowej, który zrzeszał banki spółdzielcze.

                13 marca 1983 roku Zebranie Przedstawicieli w Łańcucie na podstawie nowego Prawa Bankowego i Prawa Spółdzielczego, uchwaliło nowy statut, który dał Bankowi pełną samodzielność i samorządność.

                20 stycznia 1990 roku na mocy ustawy o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości, uległy likwidacji związki spółdzielcze i zrzeszenie w BGŻ przestało obowiązywać banki spółdzielcze. Banki te mogły pozostać w strukturach BGŻ lub podjąć inne kroki na drodze zrzeszania się.

                24 czerwca 1994 roku Sejm RP uchwalił ustawę o restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ oraz zmianie niektórych ustaw. Powstało 9 banków regionalnych w formie spółki akcyjnej, m.in. Rzeszowski Banki Regionalny. 20 listopada 1994 Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Łańcucie wyraziło chęć przystąpienia do Rzeszowskiego Banku Regionalnego.

                15 marca 2002 roku został utworzony Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., powstały z połączenia 6 Banków Regionalnych, z którym 22 marca 2002 roku Bank Spółdzielczy w Łańcucie podpisał umowę zrzeszenia.

                31 grudnia 2015 roku Bank Spółdzielczy w Łańcucie przystąpił do Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS oraz do Spółdzielni mającej za zadanie zarządzanie tym Systemem.


Copyright © Bank Spółdzielczy w Łańcucie

strony internetowe rzeszów