ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁAŃCUCIE


 ZAWIADOMIENIE
Zarząd  Banku  Spółdzielczego  w  Łańcucie  zawiadamia,  że  zgodnie  z  §  22  ust.1 Statutu Banku Spółdzielczego w Łańcucie w dniu
15 czerwca 2016 roku (środa) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Kasyna Urzędniczego przy ul. Kościuszki 2 w Łańcucie odbędzie się: 

                                   ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁAŃCUCIE

W     przypadku     obecności   Przedstawicieli   nie   przekraczającej   50%  zgodnie z § 24 ust. 1 i 2 Statutu  Banku  Spółdzielczego  w Łańcucie  Zarząd
zwołuje Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie w dniu 15 czerwca 2016 roku (środa) o godz. 11:30 w sali  konferencyjnej  Kasyna  Urzędniczego
przy ul. Kościuszki 2 w Łańcucie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania i powitanie zaproszonych gości.

 2. Wybór Prezydium, tj. Przewodniczącego i Sekretarza obrad Zebrania.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Łańcucie”.

 5. Wybór Komisji Mandatowej.

 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 7. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 8. Przyjęcie „Procedury dokonywania ocen odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łańcucie”.

 9. Wybór Komisji ds. odpowiedniości.

 10. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

 11. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Łańcucie w 2015 r. wraz z oceną realizacji wniosków z poprzedniego Zebrania
  Przedstawicieli i wniosków z zebrań Grup Członkowskich.

 12. Przedstawienie kierunków działania Banku Spółdzielczego w Łańcucie na rok 2016 r..

 13. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łańcucie z działalności w 2015 r. wraz z dokonaną przez Radę Nadzorczą oceną odpowiedniości Członków Zarządu, oceną przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz oceną realizacji Polityki zmiennych składników wynagradzania.

 14. Przedstawienie opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku za rok 2015.

 15. Przedstawienie „Wystąpienia polustracyjnego” z lustracji ustawowej przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny
  Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie za okres od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2015 r..

 16. Omówienie propozycji sprzedaży nieruchomości oznaczonej działką nr 1326/3, położonej w Gaci.

 17. Przyjęcie sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości z oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej – ocena indywidualna i ocena kolegialna.

 18. Dyskusja nad złożonymi materiałami.

 19. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,

  2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku,
  3) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2015 r.,
  4) udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu za 2015 r.,
  5) udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu za 2015 r.,
  6) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Łańcucie za rok 2015,
  7) ustalenia najwyższej sumy zobowiązań Banku,
  8) podziału nadwyżki bilansowej – zysku netto za rok 2015,
  9) przyjęcia wniosków z lustracji ustawowej przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych
      im. F. Stefczyka w Warszawie za okres od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2015 r.,
  10) sprzedaży nieruchomości w Gaci,
  11) przyjęcia kierunków działania Banku Spółdzielczego w Łańcucie na rok 2016.

 20. Wystąpienie zaproszonych gości.

 21. Wolne wnioski.

 22. Dyskusja nad proponowanymi wnioskami.

 23. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków.

 24. Zakończenie obrad.

Jednocześnie  zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Łańcucie:
- roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego 
  rewidenta wraz z raportem,

- sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,
- protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli,
- „Procedura dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łańcucie”, są do wglądu
   w siedzibie Banku Spółdzielczego w Łańcucie przy ul. Mickiewicza 4, pokój nr 14.

          

                                                                                                                                       ZARZĄD

                                                                                                                     BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

                                                                                                                                   w ŁAŃCUCIE

 

 


Copyright © Bank Spółdzielczy w Łańcucie

strony internetowe rzeszów