Zasady reklamacji

Tryb i zasady wnoszenia i rozpatrywania
reklamacji Klientów

Klient Banku Spółdzielczego w Łańcucie ma prawo złożenia reklamacji dotyczących jakości  i standardów obsługi oraz sposobu realizacji usług przez Bank. Rozpatrywanie reklamacji Klientów odbywa się zgodnie z Ustawą o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego.

1. Miejsce i forma złożenia reklamacji
Klient Banku może złożyć reklamację w każdej Placówce Banku, osobiście lub przez pełnomocnika, ustnie lub pisemnie, za pośrednictwem poczty, posłańca, faksu lub poczty elektronicznej na adres email kontakt@bslancut.pl.
Złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy jej rzetelne rozpatrzenie.

2. Termin rozpatrzenia reklamacji
Bank udzieli odpowiedzi na reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie:
- 15 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, złożonej przez Klienta, związanej z realizacją Zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej;
- 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji niezwiązanej z realizacją Zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej.
W szczególnie skomplikowanych przypadkach, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do:
- 35 dni roboczych dla reklamacji, złożonej przez Klienta, związanej z realizacją Zlecenia płatniczego oraz wydania Karty płatniczej, w szczególności reklamacji kartowych rozpatrywanych przy udziale Visa lub MasterCard;
- 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji niezwiązanej z realizacją Zlecenia płatniczego oraz wydania Kart płatniczej.
W przypadku, uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi  w terminach wyżej wymienionych Bank w informacji przekazywanej Klientowi, który wystąpił
z reklamacją:
- wyjaśnia przyczynę opóźnienia,
- wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,
- określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 35 dni roboczych dla reklamacji związanej
z realizacją Zlecenia płatniczego oraz 60 dni kalendarzowych dla pozostałych reklamacji.

3. Formy odpowiedzi na reklamacje
Bank poinformuje Klienta o rozpatrzeniu reklamacji w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Na wniosek Klienta Banku odpowiedź na reklamację może być dostarczona pocztą elektroniczną.

4. Odwołanie od decyzji Banku
W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji, Klient ma możliwość:

 1. odwołania się w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji do Zarządu Banku Spółdzielczego w Łańcucie,
 2. zwrócenia się do właściwego miejscowo Miejskiego Rzecznika Konsumenta lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta (przysługuje Klientowi posiadającemu status konsumenta),
 3. zwrócenia się do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego działającego przy Związku Banków Polskich (przysługuje Klientowi posiadającemu status konsumenta) w przypadkach roszczeń określonych w Regulaminie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, dostępnym na stronie internetowej Związku Banków Polskich (www.zbp.pl),
 4. wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną),
 5. wystąpienia do Rzecznika Finansowego o przeprowadzenie postępowania polubownego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 23 września 2016 r.
  o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną),
 6. wystąpienia z powództwem do właściwego miejscowo sądu powszechnego.
   

  Bank Spółdzielczy w Łańcucie podlega nadzorowi
  Komisji Nadzoru Finansowego,
  siedziba Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa


Copyright © Bank Spółdzielczy w Łańcucie | 2015-2018

strony internetowe rzeszów