ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁAŃCUCIE


Zarząd Banku Spółdzielczego w Łańcucie zawiadamia, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Łańcucie w dniu 23 września 2015 roku (środa) o godz.11:00 w sali konferencyjnej Banku Spółdzielczego w Łańcucie przy ul. Mickiewicza 4  w Łańcucie odbędzie się:                          ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁAŃCUCIE
 

W przypadku obecności Przedstawicieli nie przekraczającej 50% zgodnie z § 24 ust. 1 i 2 Statutu Banku Spółdzielczego w Łańcucie Zarząd zwołuje Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie w dniu 23 września 2015 roku (środa) o godz. 11:30 w sali konferencyjnej Banku Spółdzielczego w Łańcucie przy ul. Mickiewicza 4 w Łańcucie

Jednocześnie  zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Łańcucie:
- projekt uchwały, która ma być podjęta na Zebraniu Przedstawicieli,
- protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli,
są do wglądu w siedzibie Banku Spółdzielczego w Łańcucie przy ul. Mickiewicza 4, pokój nr 14.


Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Łańcucie 23 września 2015 r. (środa) , godz. 11:00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania i powitanie zaproszonych gości.
 2. Wybór Prezydium, tj. Przewodniczącego i Sekretarza obrad Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Łańcucie”.
 5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał.
 8. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 9. Przedstawienie obecnej sytuacji sektora bankowości spółdzielczej w świetle zmieniających się przepisów prawnych, w tym wpływu pakietu CRD IV/CRR na banki spółdzielcze.
 10. Dyskusja.
 11. Podjęcie Uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie wyrażenia zgody na:
  -  przystąpienie Banku Spółdzielczego w Łańcucie do Spółdzielni utworzonej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz
     zrzeszone z nim banki spółdzielcze,
  -  przystąpienie Banku Spółdzielczego w Łańcucie do systemu ochrony utworzonego przez Bank Polskiej Spółdzielczości 
     S.A. oraz zrzeszone z nim banki spółdzielcze a także podpisanie umowy systemu ochrony.
 12. Wolne wnioski.
 13. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków.
 14. Zakończenie obrad.

   

Copyright © Bank Spółdzielczy w Łańcucie

strony internetowe rzeszów